skip to Main Content

Vragen aan College inzake inzet buurtbeheerders, kern-BOA’s en wijkagenente in onze dorpen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

22 augustus 2023

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake Inzet buurtbeheerders, kern-BOA’s en wijkagenten in onze dorpen

 

Vraag 132 2022-2026

Edelachtbaar College,

Westland Verstandig is voor een korte afstand tussen gemeente en de inwoners. Vandaar dat in het coalitieakkoord de snelle invoer van buurtbeheerders in ieder dorp wordt geregeld:

“Een bereikbare gemeente betekent dat onze inwoners makkelijk iets kunnen melden en dat daar gelijk mee aan de slag wordt gegaan. Daarom stellen we buurtbeheerders in. Per dorp stellen we vaste mensen aan die daar aanwezig zullen zijn. Inwoners kunnen hen makkelijk aanspreken. De buurtbeheerders krijgen mandaat en budget om problemen in hun dorp snel op te lossen. Ook wanneer dat soms niet past binnen het beleid”.

In Honselersdijk en Kwintsheul zijn al buurtbeheerders of wijkmanagers aangesteld. Daarnaast heeft ieder dorp een BOA toegewezen gekregen, naar wij begrijpen van de diverse Bizz-en. Op zich ook een goede zaak.

Westland Verstandig pleit al jaren om daarnaast ook de wijkagenten in onze dorpen meer duidelijk en herkenbaar aanwezig te laten zijn. Westland Verstandig vindt dit alles goede ontwikkelingen, maar wel moet goed in de gaten gehouden worden dat wel het doel -gemakkelijkere en snellere toegankelijkheid voor inwoners en ook snellere en doelgerichte actie- bereikt wordt.

De volgende vragen:

  1. Wat zijn de bevindingen tot nog toe in de twee dorpen waar de buurtbeheerders actief zijn en kan hun aanwezigheid nog beter naar buiten kenbaar gemaakt worden?
  1. Is het mogelijk dat de Commissie Ruimte een overleg heeft met de buurtbeheerders over hun ervaringen en wat wellicht nog beter kan?
  1. Wanneer worden in alle dorpen buurtbeheerders geplaatst?
  1. Wanneer zijn de dorps-BOA’s ingevoerd en is het niet wenselijk dat per dorp de betreffende BOA herkenbaar is?
  1. In het vorige College werd gewerkt met kernwethouders. Is het niet goed om dat instituut weer in verbeterde vorm in te voeren, omdat veel inwoners / ondernemers een vast bestuurlijk aanspreekpunt prefereren?
  1. Wanneer gaan de wijkagenten duidelijker per dorp herkenbaar zijn met als voorbeeld Rotterdam, waar posters van de wijkagent met telefoonnummer en naam te vinden zijn in appartementencomplexen etc., zodat er een korte lijn is naar onze inwoners?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top