skip to Main Content

Vragen aan College inzake zoektocht naar geclusterde woon-zorgprojecten

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

23 augustus 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake Zoektocht naar geclusterde woon/zorgprojecten

 

Vraag 133 2022-2026

Edelachtbaar College,

In het coalitieakkoord wordt het navolgende aangegeven:

“Met het concept van woonzorgzones als richtsnoer willen we in alle dorpen kleinschalige geclusterde woon/zorgprojecten voor onze ouderen realiseren. Zo kunnen zij in hun eigen dorp of wijk blijven wonen en kan hen hulp- en zorg-op-maat geboden worden. We ‘reserveren’ daarvoor kansrijke (her)ontwikkellocaties en zoeken actief samenwerking met woningcorporaties, particuliere initiatieven voor groepswonen, zorgorganisaties en marktpartijen”.

Westland Verstandig meent dat het College meer en duidelijker moet inspringen op vorenstaande doelstelling in het coalitieakkoord.

De volgende vragen:

  1. Welke reserveringen aan her- of ontwikkelingslocaties vonden plaats of gaan plaatsvinden?
  1. Heeft het College actief gezocht naar actieve samenwerking met woningcorporaties, particuliere initiatieven voor groepswonen, zorgorganisaties en marktpartijen en zo ja zijn er al resultaten te melden?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top