skip to Main Content

Vragen aan College inzake nogmaals aandacht voor bomen met landschappelijke waarde

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

24 augustus 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake nogmaals aandacht voor bomen met landschappelijke waarde

 

Vraag 134 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie heeft al meermalen in het verleden gepleit om een goed beschermingsbeleid in te voeren in de gemeente Westland voor bomen met landschappelijke waarde en daarbij geen onderscheid te maken tussen openbaar gebied en particulier gebied. Eerder heeft Westland Verstandig daar al voorstellen over gedaan, maar die zijn nimmer in de vorige periode tot uitvoering gekomen.

Toch krijgen we als fractie veel vragen over bomen met landschappelijke waarde die nu of zonder vergunning gekapt worden of met vergunning en dat is doodzonde, omdat het vaak bomen zijn die waardevol zijn. In ieder geval zullen daar goede beleidsregels voor moeten komen en te allen tijde zal er een kapvergunningseis gesteld dienen te worden met als doel behoud van de betreffende boom.

Het is uiteraard met de kraan open dweilen door wel meer bomen te planten, maar van de andere kant ook weer waardevolle bomen te kappen. Dat moet allemaal zeer zorgvuldiger en meer afgewogen plaatsvinden.

De leidt tot de volgende vragen:

  1. Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat er een goed beleid moet komen op het behoud van bomen met landschappelijke waarde in Westland?
  2. Is het College bereid om daar op korte termijn beleidsregels voor te maken?
  3. Andere gemeenten hebben die beleidsregels al, zodat met een beetje knippen en plakken een Westlands model eenvoudig zal zijn samen te stellen. Of is het makkelijker dat Westland Verstandig op dat punt met een initiatiefvoorstel gaat komen, hetwelk dan aan de Raad wordt voorgelegd?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top