skip to Main Content

Vragen aan College inzake Collegebesluitenlijst van 26 oktober 2023

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

26 oktober 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake Collegebesluitenlijst van 26 oktober 2023

 

Vraag 152 2022-2026

Edelachtbaar College,

In de Collegebesluitenlijst van deze week wordt aangegeven dat er een krediet beschikbaar moet komen van € 250.000,= voor het aanpassen van de straat Vivaldi welke aanpassing nodig is door het nieuwe appartementengebouw De Dirigent omdat dat gebouw ontsloten wordt via de straat Vivaldi. Vreemd vinden wij het dat deze kosten niet door de ontwikkelaars voldaan moeten worden. De appartementswoningen zijn dermate hoog geprijsd dat dat daar toch makkelijk van betaald had kunnen worden. Waarom is dat niet en de vragen zijn de volgende:

  • Waarom is dat bedrag niet doorbelast aan de ontwikkelaars in de anterieure overeenkomst welke doorbelasting zondermeer mogelijk was geweest of is het College het met dat laatste niet eens?
  • Waarom is niet verlangd dat een bijdrage van € 250.000,= in het fonds bovenwijkse voorzieningen gedaan werd voor de reconstructie van de Vivaldi?

Uit de formulering van het Collegebesluit wordt afgeleid dat de reconstructie alleen maar nodig is vanwege de ontsluiting van het appartementencomplex. In de beantwoording gaarne daar ook vanuit gaan en niet aangeven dat Vivaldi toch al gereconstrueerd had moeten worden omdat in het Collegebesluit daarover niets vermeld wordt.

In het Collegebesluit over de straat Zuideinde wordt hetzelfde aangegeven namelijk dat de reden van de reconstructie mede is het woningbouwplan Zuyt Brugge met 27 appartementen in 2025. Westland Verstandig gaat er vanuit dat wel een doorbelasting laat plaatsvinden nu er aangegeven wordt dat de reconstructie ook deels wordt ingegeven door de mogelijke komst van 27 appartementen. Gaat het College dat doen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top