skip to Main Content

Vragen aan College inzake daadwerkelijke kosten verhuizing naar twee nieuwe halve gemeentehuizen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake daadwerkelijke kosten verhuizing naar twee nieuwe halve gemeentehuizen

Vraag 364 2014-2017

Edelachtbaar College,

Inmiddels is de verhuizing van de bestaande vier gemeentehuizen naar de twee halve nieuwe gemeentehuizen aanstaande.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wat zijn de geoffreerde kosten van de verhuisbedrijven en wat zijn de daadwerkelijk begrote kosten voor de verhuizing van de ambtenaren?
  • Is er voldoende ruimte in de twee halve nieuwe gemeentehuizen voor alle daar te plaatsen ambtenaren en externen?
  • Er bereiken ons berichten dat medewerkers ontevreden zijn over de wijze van plaatsing en met name de verdeling over de twee halve gemeentehuizen. Welk beleid is daarbij aangehouden?
  • Wij begrijpen voorts dat allerlei uitwisselingen plaatsvinden met personen die nu op het Werkplein in Naaldwijk bij Patijnenburg werkzaam zijn. Hoe gaat dat allemaal verlopen en wie gaat er naar het Werkplein en wie wordt vanuit het Werkplein overgeplaatst naar één van de twee halve gemeentehuizen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U.e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top