skip to Main Content

Vragen aan College inzake onderhoud openbare plaatsen, bouwplaatsen en leegstaande gebouwen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake onderhoud openbare plaatsen, bouwplaatsen en leegstaande gebouwen

Vraag 363 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt herhaaldelijk benaderd door inwoners van Westland die zich beklagen over de wijze waarop openbare plaatsen, bouwplaatsen en ook leegstaande gebouwen worden onderhouden. Dat is geen gezicht en vaak is sprake van verloedering en verslonzing van de leefomgeving. GemeenteBelang Westland stelde daar gisteren ook al een vraag over.

De meest recente “steen des aanstoots” is de onderhoudssituatie rondom het voorheen bestaande verzorgingshuis Pijletuinenhof in Naaldwijk. Dit is gekocht door een aantal gerenommeerde Westlandse beleggers die, naar vermoed wordt, met de gemeente in discussie zijn over de nieuwe invulling en de wijziging van de maatschappelijke bestemming naar een woon- dan wel een andere bestemming. In de tussentijd onderhouden zij het perceel en het bijbehorende pand in het geheel niet en dat maakt dat omwonenden zich ergeren aan de staat waarin een en ander zich bevindt. Ook al zal het wellicht op termijn tot sloop komen, dan nog dient behoorlijk onderhoud plaats te vinden. Dit moet niet meer zijn dan een normale regel van fatsoen van de betreffende ontwikkelaars. De gemeente moet hier een sturende rol in nemen en aangeven dat ook tijdens het overleg over een andere bestemming, zeker als dat lang duurt, bepaald onderhoud gepleegd moet worden waardoor er geen slonzige aanblik met veel onkruid etc. te zien is.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is de gemeente bereid de nieuwe eigenaar van de Pijletuinenhof direct de instructie te geven het onderhoud bij te werken?
  • Welke mogelijkheden heeft de gemeente, naast het doen zijn van een punt van onderhandeling in het kader van de eventuele anterieure overeenkomst, om hier bij te sturen en de eigenaar te dwingen tot behoorlijk onderhoud, waardoor een en ander niet tot last en ergernis leidt van omwonenden en passanten?
  • In andere gemeenten doen ze dat anders en spelen ze veel korter op de bal en plegen ze wel dwingend onderhoud voor te schrijven. Waarom gebeurt dat wel elders in den lande bij andere gemeenten en doet de gemeente Westland dat niet, althans niet zonder dat blijkbaar raadsfracties vragen stellen daarover?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top