skip to Main Content

Vragen aan College inzake verdere documentatie De Leuningjes

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake verdere documentatie De Leuningjes

Vraag 362 2014-2017

Edelachtbaar College,

Na de qua inhoud goed onderbouwde informatiemiddag voor een delegatie uit de Raad inzake De Leuningjes, zal naar verwachting eind augustus 2017 een ietwat meer concreet en uitgewerkt voorstel liggen ter uitwerking van de eerder door de Raad aangenomen motie. We begrijpen inmiddels dat de twee zalen Roos en Gerbera nog steeds niet zijn vrijgegeven aan het bestuur van De Leuningjes en dat inmiddels wederom het voornemen bestaat om de zalen af te grendelen. Onze fractie gaat ervan uit dat de zalen wel inmiddels vrij van asbeststofdeeltjes zijn. Er zal ongetwijfeld een asbestvrijgaverapport zijn.

Voorts is er nog een discussie gaande met het bestuur over de “verdwenen inventaris” ter waarde van € 350.000,– die in feite aan de huurder, zijnde de Stichting, moet worden teruggegeven, althans moet worden vergoed. Hoe zit dat en gaat de gemeente dat alsnog doen?

Dan hebben we bij de informatiemiddag gehoord dat primair het plan bestaat om de grote zaal van De Leuningjes weer geschikt te maken voor 200 mensen, zijnde de leden van de KBO, maar andere verenigingen hebben behoefte aan uitvoeringen en daar moet dan plaats voor 500 mensen zijn. Ook de gedachte dat De Leuningjes als supplement op De Naald een grote zaal heeft en dus voor grote manifestaties geschikt is, ook voor manifestaties van buiten Poeldijk, is natuurlijk een belangrijk uitgangspunt in deze. Nu, naar het lijkt, de meerderheid van de Raad niet opteert voor de inrichting van de Bartholomeuskerk als sociaal centrum en ook het Dario Fo-gebouw niet die bestemming wil geven, lijkt het goed om een tijdselement in te bouwen, bijvoorbeeld vijf jaren dat minimaal De Leuningjes nog in gebruik zou blijven. Op basis van die vijf jaren kan dan bezien worden in hoeverre een meer dan basale uitvoering en financiering gerechtvaardigd is. Immers alleen een bijna volledig herstel zal de oude situatie doen herleven, maar liefst natuurlijk een Leuningjes die voldoet aan de eisen van deze tijd. Bij de informatiemiddag was ook een mogelijkheid aanwezig om op een goedkopere wijze de zalen aan te kleden en in te richten en geschikt te maken voor gebruik zonder dat het huidige dak en muren zichtbaar zijn.

Algemeen verbreid misverstand is dat De Leuningjes al jarenlang van de gemeente een financiële bijdrage ontvangt voor de exploitatie. Dit lijkt volgens het bestuur niet het geval te zijn, behoudens dan een tegemoetkoming voor de afvloeiingskosten van personeelsleden die deels ook al werkzaam waren in De Leuningjes toen de gemeente nog zelfs de exploitant was.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Kan onze fractie van de Raad ontvangen de asbestvrijgaverapportage?
  • Zal het College aan het stichtingsbestuur het verlies van de inventaris van € 350.000,– gaan compenseren?
  • Is het College bereid om in het voorstel op te nemen dat in ieder geval voor vijf jaren De Leuningjes weer gebruiksklaar gemaakt moet worden?
  • Is het College bereid om niet 200 bezoekers als uitgangspunt te nemen voor de uit te voeren werkzaamheden, maar 500 mensen zodat ook bijvoorbeeld Pius X ter plaatse uitvoeringen kan geven en De Leuningjes ook als grote zaal van Westland beschikbaar kan zijn?
  • Is het College eventueel bereid om de verenigingen die van oorsprong subsidie ontvingen van de gemeente, weer in een financiële situatie te brengen dat zij voor de herijking van de subsidies betaalde huur aan De Leuningjes kunnen voldoen?
  • Kan de wethouder een overzicht geven van de laatste tien jaren betreffende de bijdragen die aan de Stichting De Leuningjes betaald zijn vanuit de gemeente in de vorm van subsidies dan wel andere exploitatiebijdragen?

Is het mogelijk om deze vragen te beantwoorden vóór de behandeling in de commissievergadering van augustus en ook voordat eventueel het alternatieve plan van het Hart van Poeldijk behandeld wordt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top