skip to Main Content

Vragen aan College inzake deugdelijk digitaal informatiesysteem bij bushaltes in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

22 december 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake deugdelijk digitaal informatiesysteem bij bushaltes in Westland

 

Vraag 165 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Eerder heeft onze fractie al aangekaart het niet deugdelijk functioneren van het informatiesysteem bij bushaltes in Westland.

Wat is er aan de hand. Daar waar overdekte haltes zijn, is er een beeldscherm gemonteerd aan een metalen paal. Daar er in Westland nogal wat onverdekte haltes zijn waar je in weer en wind moet staan, ontbreken die daar wel en ook daar dient op korte termijn structureel een oplossing voor te komen. De bedoeling van de schermen is natuurlijk dat de wachtende reiziger op het beeldscherm kan zien op welke tijd de bus komt. In sommige gevallen, echter lang niet altijd, is ook een geprint exemplaar van de tijden bevestigd in of aan het haltehuisje.

Al jarenlang –zeker in en rondom de Coronatijd- viel reizigers op dat bij sommige haltes het beeldscherm niet functioneerde, dan wel onjuiste informatie gaf. Onder het beeldscherm staat een storingsnummer en het storingsnummer bellen levert het volgende beeld op. Men belt met het storingsnummer, dan krijgt men de aankondiging “u wordt doorverbonden met een medewerker” en daarna komt steevast de mededeling: “er is geen medewerker beschikbaar, belt u op een later tijdstip terug”. Dat laatste hebben reizigers gedaan, maar dan gebeurde exact hetzelfde. Dat telefoongesprek kost € 0,14 cent starttarief en de normale gesprekskosten.

Navraag is inmiddels gedaan bij de MRDH omdat met de betreffende busorganisatie geen enkel contact mogelijk was. De MRDH heeft heel recent aangegeven:

  1. Het contract met het bedrijf dat het informatiesysteem onder beheer heeft is reeds meer dan twee jaar geleden opgezegd. Het storingsnummer functioneert derhalve ook sinds die tijd niet meer en dat is al een aantal jaren het geval en had volgens de MRDH “uit de lucht gemoeten”.
  2. De HTM heeft een beperkt beheer overgenomen, maar pleegt geen onderhoud meer als er defecten zijn. Om die reden functioneert ook dat systeem in de meeste gevallen niet meer.
  3. De MRDH heeft zich voorgenomen om een partij te gaan interesseren voor de gunning van een nieuw systeem. Wanneer en hoe wordt niet aangegeven.

De conclusie is dat er op dit moment een niet goed functionerend informatiesysteem is en er wordt gewacht op een nieuw systeem. De vraag is of dat erg is en het antwoord is dat dat wel degelijk ernstig is. Immers lang niet alle passagiers beschikken over een app waarmee men openbaar vervoer info kan raadplegen. Reizigers staan er en als de bus maar eenmaal per half uur of slechts eenmaal per uur rijdt, is het een groot probleem als er geen actuele informatie is over vertraging of uitval. Dat er heel veel uitval en vertraging is, is inmiddels duidelijk geworden uit andere raadsvragen van Westland Verstandig en ook van andere fracties.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is de gemeente van vorenstaande manco’s op de hoogte?
  2. Zo nee, waarom is dat niet het geval en geldt hier geen actieve informatieplicht van de busmaatschappijen, dan wel MRDH?
  3. Als het College wel op de hoogte is van de problematiek, wanneer gaat er dan concreet actie worden ondernomen?
  4. Het lijkt er toch op dat de MRDH duidelijke steken laat vallen richting de reizigers in Westland en wat gaat het College hier verder aan doen? Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit best wel ernstige zaken zijn die op zijn minst geregeld moeten worden door MRDH als zijnde degene die het openbaar vervoer in Westland regelt?
  5. Welke acties gaat het College ondernemen richting de MRDH om niet alleen heel snel het vorenstaande op te lossen, maar ook om in de toekomst dit soort ellende te voorkomen?
  6. Wanneer worden aanvullende bushokjes geplaatst, zodat niet in weer en wind reizigers buiten moeten wachten op de bus? Vooral in dit jaargetijde met heel veel wind, kou en regen is een goed bushokje toch eigenlijk geen luxe. Is het College het hiermee eens en wanneer gaat hier verbetering in komen?

 

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top