skip to Main Content

Vragen aan College inzake vergunningsperikelen arbeidsmigrantencomplex De Lier van 688 bedden

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

21 december 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake vergunningsperikelen arbeidsmigrantencomplex De Lier van 688 bedden

 

Vraag 164 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Het College heeft een vergunning verleend voor huisvesting van in ieder geval 688 arbeidsmigranten op een perceel wat nu de agrarische glastuinbouwbestemming heeft in De Lier. Eerder had hetzelfde College aangegeven dat de plek en de hoeveelheid te huisvesten arbeidsmigranten niet worden geaccordeerd omdat de plek te veel uit De Lier en te veel in het landelijk gebied ligt. Voort gaat het om de bouw van een apart dorp en dat is op die locatie niet gewenst, althans niet mogelijk.

Nadien heeft het toenmalige College een draai gemaakt van 180 graden en ineens kon wel met een verkorte procedure de vergunning worden verleend. Het huidige College heeft na heroverweging het vergunningsbesluit in stand gelaten en is niet ingegaan op terechte bezwaren tegen de inhoud van de vergunning en ook de wijze waarop die vergunning verleend is. De aanvrager heeft dat jarenlang op zijn beloop gelaten en inmiddels is men blijkbaar tot andere inzichten gekomen en wil men nu de gebruikelijke bestemmingsplanprocedure gaan volgen.

Nadat blijkbaar alle politieke fracties benaderd zijn, behalve Westland Verstandig want haar standpunt was en is bekend en ook dat daarin geen wijziging zou komen, hebben blijkbaar andere politieke fracties akkoord gegeven met een andere procedurele benadering, hetgeen dan zou betekenen dat de thans lopende vergunningsprocedure zou worden ingetrokken en er een geheel nieuwe aanvrage wordt ingediend. Helaas zal na inwerkingtreding van de Omgevingswet met ingang van 1 januari 2024 een verklaring van geen bedenkingen niet meer nodig zijn, maar dan geldt het systeem van de Omgevingswet.

Inmiddels hebben een aantal partijen artikel 42-vragen gesteld en het College zal de Raad in de februarivergadering voorstellen een verklaring van geen bedenkingen voor het bouwplan af te geven. Westland Verstandig zal daar dan tegen zijn, nog daargelaten de vraag of dat dan nog kan gezien de gewijzigde wet.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Wanneer heeft de aanvrager de huidige vergunningsaanvragen ingetrokken en betekent dat ook de thans bij de Rechtbank lopende procedure van een groot aantal bezwaarhebbenden wordt ingetrokken?
  2. Is het de bedoeling dat de aanvrager het standpunt van de meerderheid van de Raad, welk standpunt overigens ook al in moties is verwoord, kan meenemen richting de Rechtbank om in ieder geval te laten blijken dat de procedurele en mogelijk inhoudelijke fout die door het vorige College gemaakt is en door het huidige College niet is gecorrigeerd, bemoeilijkt kan worden door het besluit van de Raad of voorstel van het College?
  3. Is het niet verstandiger dat het College de aanvrager verzoekt de hoeveelheid arbeidsmigranten die gehuisvest gaan worden aanzienlijk terug te brengen, zodat alsnog eventueel bezien kan worden of het plan planologisch inpasbaar kan worden gemaakt en voor dat plan wellicht draagvlak kan worden gevonden bij degenen die nu bezwaar maken tegen dit plan?
  4. Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat huisvesting van bijna 700 arbeidsmigranten –waarschijnlijk worden het er nog meer zodra de vergunning er is- op deze locatie te veel van het goede is?
  5. Is het College het ook niet met de fractie van Westland Verstandig eens dat het onwenselijk is dat één uitzendbureau deze huisvesting realiseert, waardoor huisvesting van arbeidsmigranten die niet bij dit uitzendbureau werken, niet geholpen is met dit soort huisvesting?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top