skip to Main Content

Vragen aan het College inzake deugdelijke Westlandse regeling terzake dierenwelzijn

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake deugdelijke Westlandse regeling terzake dierenwelzijn


Vraag 247 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Recent bleek in De Lier dat, ondanks het feit dat bijna 100 omwonenden een petitie tekenden, de gemeente Westland niet of nauwelijks een oplossing kan aandragen voor een plotsklapse sterfte onder zich in de Singel bevindende zwanen. De bewoners werden van het kastje naar de muur gestuurd en toen de gemeente wel actief werd, was er geen of nauwelijks een oplossing. Blijkbaar is er bijna niets geregeld op het gebied van dierenwelzijn in de gemeente Westland. Dit is niet goed en zou op korte termijn moeten verbeteren. Gemeenten rondom Westland hebben een deugdelijk dierenwelzijnsbeleid en hebben dat ook uitgewerkt in concrete actiepunten. In Westland ontbreekt dat en Westland doet uitsluitend de wettelijke plicht, namelijk het regelen van noodopvang bij het Julialaantje in Rijswijk. Dierenwelzijn heeft zowel betrekking op wilde dieren als wel dieren met een eigenaar.

 

De kaders voor het Westlandse dierenwelzijn zouden zich moeten concentreren op zes uitgangspunten:

–        bewustwording van dierenwelzijn onder bewoners bevorderen;

–        dierenwelzijn mee laten wegen in besluiten van de gemeente Westland;

–        voorwaarden scheppen voor een gezond leefklimaat voor dieren met een eigenaar;

–        stimuleren van gezonde populaties van dieren in het wild;

–        samenwerking tussen lokale instanties om het dierenwelzijn te bevorderen;

–        zo min mogelijk extra regelgeving;

 

In ieder geval zou deugdelijk geregeld moeten worden de ambulancedienst die in nood verkerende dieren ophaalt. Onze fractie is op bezoek geweest bij dierenambulance De Wijs en deze geeft aan dat zij volledig vrijwillig in Westland dieren ophaalt. De gemeente betaalt daar niet voor. Het gaat dan zowel om dieren in het wild als wel van huis weggelopen dieren. Ook blijkt er geen centraal punt te zijn waar dode dieren aangemeld kunnen worden. Ook in de beheerplannen van Westland is het dierenwelzijn niet geregeld. Dit laatste zou des te meer moeten gebeuren omdat Westland steeds meer ecologische zones krijgt met dieren.

 

Het vorenstaande leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om op de kortst mogelijke termijn te komen met een regeling inzake dierenwelzijn waarbij vooralsnog de prioriteit gegeven wordt aan praktische zaken zoals de opvang van gevonden dieren anders dan honden en katten?
  • Is het College het met de fractie eens dat de gemeente een wettelijke verplichting heeft om gevonden dieren op te vangen en dat dit in Westland niet voldoende geregeld is?
  • Is het College het met ons eens dat de gang van zaken zoals die bij de Singel in De Lier zich voordeed enige tijd terug niet de meest ideale wijze van aanpak is? De betreffende bewoners konden nergens terecht en hebben uiteindelijk grotendeels zelf het probleem opgelost. Is dit een juist beleid vanuit de gemeente? Uiteraard juicht ook onze fractie zelfwerkzaamheid van bewoners toe, maar enige sturing vanuit de gemeente zou natuurlijk wel zinvol zijn. Nu bleek dat de hulp deels te laat kwam en een aantal dieren al dood waren.
  • In hoeverre maakt de gemeente Westland gebruik van het zogenaamde regionaal integraal samenwerkingsverband, zijnde een samenwerkingsverband tussen de gemeenten, politie en OM, binnen voorheen Haaglanden? Kan het probleem niet samen met andere gemeenten worden opgepakt waar wel al een dierenwelzijnsbeleid is ontwikkeld?
  • Lijkt het niet zinvol dat ook de dierenambulance een uitvalsbasis in Westland heeft waar ze een dierenambulance kunnen plaatsen? Is daarvoor geen plek bij één van de gemeentewerven?
  • Lijkt het niet zinvol dat er een centraal punt bij de gemeente komt waar dode dieren aangemeld kunnen worden?
  • Lijkt het voorts niet zinvol dat er een centraal punt komt waar vermiste dieren kunnen worden aangemeld, zodat als er dieren gevonden worden ze snel weer naar de eigenaar kunnen worden teruggebracht?
  • Lijkt het niet verstandig om met de dierenambulance een dienstverleningsovereenkomst te sluiten waarbij de ambulance ook betaald krijgt voor haar diensten?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top