skip to Main Content

Vragen aan College inzake dieren die niet uit het water kunnen komen door te hoge beschoeiingen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

5 april 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake dieren die niet uit het water kunnen komen door te hoge beschoeiingen

 

Vraag 1221 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie blijft overstelpt worden met berichten van onze inwoners over dieren die niet uit het water kunnen komen door te hoge beschoeiingen. Als gevolg daarvan kunnen ze zich niet vrij in hun leefgebied verplaatsen en in sommige gevallen verdrinken ze zelfs. Daar zouden toch voorzieningen voor moeten komen, zeker nu in de Westlandse nieuwe woongebieden steeds meer waterpartijen met oeverbeschoeiing komen. Eendentrappen of faunatrappen voor dieren zijn vaak niet de oplossing. Het College zal hier verder naar moeten kijken en op korte termijn, omdat recent een aantal dieren het niet gered hebben en verdronken zijn en zulks tot groot leedwezen van de omgeving en de dierenvrienden.

Rondgang van onze fractie wijst uit dat bij een groot aantal waterverbindingen de oeverbeschoeiingen te hoog zijn en er zijn totaal geen voorzieningen voor dieren en/of voor kinderen om uit het water te komen als men ongelukkigerwijs toch te water raakt.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Heeft het College al iets gedaan aan de eerdere verzoeken van Westland Verstandig om hier op korte termijn een oplossing voor te vinden? De huidige situatie is toch niet wenselijk!

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top