skip to Main Content

Vragen aan College inzake diverse onduidelijke verkeerssituaties in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

25 oktober 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake diverse onduidelijke verkeerssituaties in Westland

 

Vraag 781 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt steeds meer benaderd door inwoners van Westland die op- of aanmerkingen hebben over bepaalde verkeersdoorstromingszaken in Westland die maar niet opgelost worden.

Genoemd worden de onduidelijke vrachtwagenroutes in bijvoorbeeld ’s-Gravenzande en Naaldwijk. Enkele voorbeelden: In ’s-Gravenzande rond de Van Lennepstraat en in Naaldwijk bij de Kruisbroekweg is pas op het laatste moment zichtbaar dat er een vrachtwagenverbod geldt, maar de vrachtwagens kunnen dan vaak geen kant meer op. Dit zou duidelijker aangegeven moeten worden.

Voorts brengt de recente reconstructie van de kruising Grote Achterweg / Zwartendijk in Naaldwijk met zich mede dat vrachtwagencombinaties niet meer richting Naaldwijk kunnen draaien op de Zwartendijk omdat de paaltjes daar in de weg staan.

Tenslotte is er onduidelijkheid over de voorrangsregeling voor fietsers bij de rotonde aan de Dijckerwaal.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het college bekend met vorenstaande problemen en is het College voornemens om iets aan die gebleken knelpunten te gaan doen?
  • Met name de recente reconstructie van het punt waar de Grote Achterweg op de Zwartendijk uitkomt is een goede zaak, maar de vraag is of alle gevolgen van de aangebrachte paaltjes goed doordacht zijn omdat vrachtwagencombinaties niet meer richting Naaldwijk kunnen draaien omdat het daar te smal is geworden door de aanwezigheid van de paaltjes?
  • Is het College bereid om hiernaar nog te kijken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top