skip to Main Content

Vragen aan College inzake opzet keukentafelgesprekken

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

24 oktober 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake opzet keukentafelgesprekken

 

Vraag 780 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie bereiken berichten dat de keukentafelgesprekken “bij enkelvoudige herindicaties Wmo” telefonisch worden afgedaan. Het spreekt voor zich dat ouderen zich door dergelijke telefoontjes overvallen voelen en niet adequaat zullen of kunnen reageren. Dit is ook in strijd met hetgeen de wethouder aan de Raad beloofd heeft en ook in strijd met de aanbevelingen van Radar.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Klopt het dat deze werkwijze nu plaatsvindt?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit een ongewenste ontwikkeling is en dat dit geen recht doet aan de keukentafelgesprekken en ook niet aan de wenselijkheid om een cliëntondersteuner bij het gesprek te mogen hebben?
  • Is het College bekend dat ook Vitis Welzijn blijkbaar meewerkt aan deze wijze van afhandelen van herindicaties?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top