skip to Main Content

Vragen aan College inzake effectiviteit van het Meldpunt

1 februari 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake effectiviteit van het Meldpunt

 

Vraag 171 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

In het verleden zijn er vele opmerkingen gemaakt over het niet goed functioneren van het gemeentelijk Meldpunt BuitenBeter. Kwesties werden als afgehandeld aangemerkt, terwijl er in het geheel niets gebeurd was en ook geen inhoudelijke reactie werd gegeven. Er zou een nieuw systeem komen. Het nieuwe systeem is er, maar nog steeds wordt op dezelfde wijze gewerkt. Bijgaand een voorbeeld en er zijn er inmiddels meerdere.

Wil een Meldpunt deugdelijk functioneren, dan zal de melding serieus genomen moeten worden en zal ook daadwerkelijk actie of reactie gegeven moeten worden. Enkel een computersysteem wat automatisch na een paar dagen terugmeldt “Uw melding …..is afgehandeld” wekt agressie en boosheid op bij de melders. Dit is toch alleszins begrijpelijk.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Welke verbeteringen zijn er doorgevoerd in het systeem inzake het Meldpunt? Kan de Raad daarover geïnformeerd worden?
  2. Waarom gebeurt het toch nog dat gehandeld wordt zoals dat in het verleden het geval was, namelijk zonder actie of reactie een bericht dat de melding afgehandeld is, terwijl er niets gebeurd is?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Back To Top