skip to Main Content

Vragen aan College inzake klachten over zogenaamde weesbootjes in Westland

2 februari 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake klachten over zogenaamde weesbootjes in Westland

 

Vraag 172 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie komen bijna wekelijks klachten binnen over zogenaamde weesbootjes in Westland, althans bootjes die zwaar gehavend ergens liggen in openbaar water aan kades die vaak eigendom van de gemeente zijn.

Ook worden wij vaak erop gewezen dat er gevaarlijke situaties zijn doordat olie nog in de bootjes zich bevindt en algemeen bekend is dat 1 liter olie 10.000 m3 water kan verontreinigen met nog allerlei bijkomende schadelijke gevolgen van dien. De gemeente heeft er dus ook belang bij dat de bootjes worden opgeruimd.

Onder deze vraag worden een aantal foto’s gevoegd van de situatie aan de Havenstraat in Monster, maar we kunnen nog vele tientallen andere foto’s bijvoegen van situaties elders. Meldingen op dit punt helpen niet en het lijkt dat de gemeente en het Hoogheemraadschap elkaar de bal toespelen, maar naar de mening van Westland Verstandig moet de gemeente zich deze belangen aantrekken omdat het om de leefomgeving gaat en over de waterkwaliteit.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Hoe kunnen op korte termijn concrete acties worden ondernomen tegen verwaarloosde bootjes die overal liggen en die blijkbaar door de eigenaren niet onderhouden worden?
  2. Is het College bereid om hier de nodige actie op te ondernemen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

 

Back To Top