skip to Main Content

Vragen aan College inzake extra verlichting vele zebrapaden in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

20 november 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake extra verlichting vele zebrapaden in Westland

 

Vraag 155 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie krijgt zeker in deze donkere natte tijden regelmatig bezoekers bij ons Burgerkantoor die klagen over het slechte zicht ’s avonds en nu ook overdag, bij zebrapaden op de Westlandse wegen in de dorpen. Onze fractie heeft al eerder verzocht om verlichting aan te brengen bij een groot aantal zebrapaden, zodat veilig overgestoken kan worden.

Een veel gehoord zebrapad is het zebrapad bij de Koningin Julianaweg ter hoogte van het sportpark, maar zo zijn er vele zebrapaden op dit moment nog niet verlicht waar dat wel gewenst is. Verlichting zal de veiligheid enorm doen toenemen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om te bezien op welke zebrapaden verlicht kunnen worden waar dat nodig is?
  • Kan het College ook in beeld brengen wat de kosten zijn als bijvoorbeeld in Westland de zebrapaden verlicht worden?
  • Valt de verlichting niet onder MRDH of de rijksbijdragen zodat een groot deel van de investering door hogere overheden betaald wordt?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top