skip to Main Content

Vragen aan College inzake fietspad Hoge Geest-Geestweg Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

27 november 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake fietspad Hoge Geest-Geestweg Naaldwijk

 

Vraag 955 2018-2022

 

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt geregeld benaderd door gebruikers van het fietspad Hoge Geest-Geestweg zoals aangegeven op bijgaande foto. Met name voor de fietsers linksaf vanuit Naaldwijk naar de Hoge Geest is het levensgevaarlijk. Ook na de opening van diverse wegen in het Woerdblok is nog meer verkeer daar.

bijlage artikel 42-vraag 955 fietspad Hoge Geest-Geestweg

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om concrete en duidelijke maatregelen te nemen om de verkeerssituatie op de betreffende T-splitsing zo in te richten dat het wel verkeersveilig is?
  • Volgens onze fractie moet dat toch mogelijk zijn met vrij beperkte ingrepen. Is het College het daarmee eens?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top