skip to Main Content

Vragen aan College inzake gebruik Aloysiusschool Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

16 oktober 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake gebruik Aloysiusschool Monster

 

 

Vraag 766 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door omwonenden die blijkbaar weer een brief gehad hebben van een besloten vennootschap die melding maakt van het gebruik van de Aloysiusschool door derden. Voorzover onze fractie bekend is, was er toch een woongroep voor mensen met een beperking doende met het tot ontwikkeling komen eventueel samen met Wonen Wateringen. Destijds heeft het College een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Vorenstaande leidt tot de volgende vragen:

  • Hoe staat het met vorenstaand voornemen en komt dit van de grond?
  • Waarom worden de buurtbewoners niet beter geïnformeerd over de gang van zaken en moeten zij nu weer met een brief informatie ontvangen dat de Aloysiusschool weer tijdelijk door derden gebruikt gaat worden?
  • Is het antikraak?
  • Waarom wordt hier geen deugdelijk traject voor gevolgd en moeten mensen maar afwachten wat er gaat gebeuren met dit stuk eigendom van de gemeente?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top