skip to Main Content

Vragen aan College inzake Geen gevolg geven aan meldingen over gevaarlijke dode boom en niet goed snoeien van andere bomen rondom het perceel van Mon Boule in Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

2 mei 2022

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake Geen gevolg geven aan meldingen over gevaarlijke dode boom en niet goed snoeien van andere bomen rondom het perceel van Mon Boule in Monster

Vraag 1230 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie is op bezoek geweest bij Mon Boule in Monster die aangeven meerdere meldingen gedaan te hebben omtrent een hele hoge dode boom die op openbaar terrein staat en die door de Gemeente maar niet wordt weggehaald. Meerdere meldingen daarover zijn gedaan en als de boom omvalt dan betekent dat dat deze pal op het clubgebouw gaat vallen.

Daarnaast zijn een aantal bomen al jaren niet gesnoeid en ook daar gaat een dreigend gevaar vanuit dat takken op het gebouw zullen gaan vallen. Ook daarover zijn meerdere meldingen gedaan, echter zonder gevolg.

Daar de Gemeente aansprakelijk zal zijn als de dode boom omvalt, is urgentie bij het weghalen van die boom aanwezig.

De vragen zijn dan ook:

  • Waarom heeft het College geen gevolg gegeven aan het de meldingen van de dode en niet gesnoeide bomen waardoor de Gemeente het risico loopt dat zij aansprakelijk is voor het er iets ter plekke gebeurt met bomen en met name op het clubgebouw vallen?
  • Is het College bereid om alsnog per ommegaande één en ander op te pakken en in orde te maken?

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top