skip to Main Content

Vragen aan College inzake geluidshinder ten gevolge van verkeer

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

10 oktober 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake situatie rondom de Burgemeester Kampschöerstraat in Monster, Molenweg in Honselersdijk, Molenstraat in Monster, Dorpskade in Wateringen en Jan Barendselaan in Poeldijk

 

Vraag 147 2022-2026

Edelachtbaar College,

Nog steeds ontvangt onze fractie klachten over de geluidshinder ten gevolge van het verkeer op vorenstaande wegen. De gemeente blijkt zich ervan af te maken door aan te geven dat het 30 km-wegen zijn en dus –kort gezegd- de normen geluidshinder niet gelden. Dat is echter niet het geval omdat bij een bepaalde overstijging van vervoersbewegingen die normen wel gelden. Voorts zouden er een verkeerscirculatieplannen gaan komen, maar ook die blijven weg.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Waarom worden geen maatregelen genomen bij vorenstaande wegen voor de geluidsoverlast die er wel is en die ook in deze van belang is vanwege het grote aanbod van verkeer wat op die wegen is, zodat het zijn van 30 km-weg niet alleen de oplossing kan zijn?
  2. Er zijn recent verkeerstellingen op vorenstaande wegen geweest. Kunnen die aan de Raad worden bericht?
  3. Wanneer worden verkeerscirculatieplannen gemaakt voor de betreffende wegen en de omgeving waar de betreffende wegen in liggen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top