skip to Main Content

Vragen aan College inzake tiny houses

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

12 oktober 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake tiny houses

 

Vraag 148 2022-2026

Edelachtbaar College,

In de collegebesluitenlijst van 12 oktober 2023 stonden de tiny houses. Er staan nu blijkbaar twee tiny houses aan de Monnikenlaan en er moeten daar nog twee komen.

Nu is het probleem dat de twee bestaande tiny houses maar niet aangesloten kunnen worden op de riolering. Dit betekent dat zij in de problemen komen omdat zonder riolering ook de tiny houses nauwelijks goed bewoond kunnen worden. Diverse meldingen worden niet opgevolgd en de bewoners van de huidige twee tiny houses zijn ten einde raad.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Het heeft jarenlang geduurd voordat de tiny houses er konden komen omdat het perceel bouwrijp gemaakt moest worden. Waarom is de riolering niet aangelegd en waarom wordt dat niet alsnog per ommegaande verzorgd?
  2. Had dit niet bijtijds bekeken kunnen worden, zodat ook deze vraag niet nodig zou zijn geweest?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top