skip to Main Content

Vragen aan College inzake tijdelijke stalling caravans in kassen en bedrijfsruimten

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

16 oktober 2023

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake tijdelijke stalling caravans in kassen en bedrijfsruimten

Vraag 149 2022-2026

Edelachtbaar College,

Al eerder heeft de fractie van Westland Verstandig uw College verzocht te bezien of leegstaande en/of onrendabele kascomplexen voor een periode van 10 jaar gebruikt kunnen worden voor caravanstalling of moestuincomplexen. Uw College was daarover negatief.

Nu zien we dat 1 van de 2 caravanstallingen in Westland de deur gaat sluiten waardoor het stallingsprobleem in Westland al weer groter wordt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid – gezien de grote behoefte – om tijdelijk medewerking te verlenen aan het stallen van caravans in verouderde kassen als dat ruimtelijk past en reconstructie niet in de weg staat?
  • In Westland staan ook veel voormalige bedrijfsruimten leeg. Zou daar geen mogelijkheid gecreëerd kunnen worden voor tijdelijk gebruik als caravanstalling?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top