skip to Main Content

Vragen aan College inzake hek achterterrein Jumbo Kwintsheul

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

15 mei 2023

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake hek achterterrein Jumbo Kwintsheul

Vraag 083 2022-2026

Edelachtbaar College,

Bijgaande foto werd ons in het weekend toegestuurd door bewoners van Kwintsheul en ook zijn er meldingen blijkbaar weer gedaan over het gesloten zijn van het hekwerk op het achterterrein.

De wethouder heeft in de commissievergadering aangegeven dat het gesloten zijn van het hek voor hem nieuw was en dat hij direct actie zou ondernemen. Blijkbaar is dat niet gebeurd en dit is niet de eerste keer dat informatie niet juist was ofwel beloftes niet werden nagekomen.

Dus de vragen:

  • Wanneer gaat de wethouder nu echt iets doen aan het nakomen van de anterieure overeenkomst en eventueel de eerder aangegeven nadere afspraken voor het openstellen van het parkeerterrein van de Jumbo?
  • Wordt het niet inmiddels tijd dat de gemeente nakoming van de anterieure overeenkomst vordert en het voorterrein claimt?

Gaarne beantwoording per ommegaande omdat we anders een motie zullen indienen in de raadsvergadering van 24 mei a.s. omdat we het idee hebben dat we aan het lijntje gehouden worden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top