skip to Main Content

Vragen aan College inzake huisvesting statushouders in Westlandse woonwijken

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

19 september 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake huisvesting statushouders in Westlandse woonwijken

 

Vraag 144 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt de afgelopen weken stelselmatig benaderd door bewoners van diverse dorpen in Westland die allen erover klagen dat in hun buurt veel statushouders worden gehuisvest. Zij lezen over berichten dat spreiding moet plaatsvinden in de Westlandse woonwijken, maar naar hun beleving gebeurt dat niet en in ieder geval te weinig en in ieder geval niet hun buurt. Blijkbaar trekken de wooncorporaties zich niets aan van uitspraken van de Raad.

Ook worden we in bijna alle gevallen erop gewezen dat na de intrek in woningen de voor- en achtertuinen van de woningen volstrekt verslonzen, de ramen hermetisch worden dichtgemaakt en sprake is van overlast ‘s-nachts en ook overdag bestaande uit geluidsoverlast, niet aangepast gedrag. Het lijkt erop dat van enige aanpassen en inburgering geen sprake is. Ongetwijfeld gaat het natuurlijk ook wel goed op een aantal plekken, maar daar wordt niet geklaagd. Deze constateringen zijn er ook weer de oorzaak van dat bewoners zich heviger verzetten tegen de komst van nog meer statushouders in hun buurt. Vooral in woonbuurten waar van oorsprong veel saamhorigheid is levert de komst van te veel statushouders veel weerstand op, niet vanwege hun herkomst of kleur maar enkel vanwege hun gedrag.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Wat gaat College concreet doen om bij de corporaties gedaan te krijgen dat spreiding van statushouders nu wel gaat plaatsvinden? Of moeten de buurtbewoners zelf actie ondernemen richting de corporatie? Houdt de gemeente de spreiding in de gaten en zo ja hoe? Wat gaat de gemeente doen om een betere spreiding te bereiken?
  2. Welke maatregelen kan de gemeente nemen om vorenstaande negatieve effecten voor de buurt bij de komst van statushouders te voorkomen en -waar het nu al zo is- weg te nemen? Welke wegen kunnen bewandeld worden om vorenstaande de leefomgeving negatief beïnvloedende effecten te stoppen? Is het College het met Westland Verstandig eens dat dringende actie nodig is nu een goede leefomgeving voor onze inwoners erg belangrijk is?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top