skip to Main Content

Vragen aan College inzake in gebreke blijven EBS als openbaar vervoerder en de noodzaak van actie

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

1 september 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake in gebreke blijven EBS als openbaar vervoerder en de noodzaak van actie

 

Vraag 137 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt bijna dagelijks benaderd door inwoners die gebruik maken van het openbaar vervoer en die zich erover beklagen dat EBS vele diensten laat uitvallen omdat zij een personeelsgebrek heeft. Dat was al vóór de zomervakantie het geval, in de zomervakantie, maar ook nu weer speelt dat.

Een van de berichten luidt als volgt:

“Mijn dochter is sinds deze week weer naar school maar heeft de afgelopen twee dagen alweer voor niks op dat station gestaan (samen met veel andere mensen), waarna ik haar met de auto op moest halen. De halte verviel, vanwege personeelsgebrek. De volgende bus zou 1,5 uur later komen”.

Ook in andere gevallen wordt erover geklaagd dat EBS een chaotische organisatie heeft en bussen te pas en te onpas uitvallen en ook nog zonder dat dat vooraf is aangekondigd. Het gevolg is dat er heel veel stagnatie is en dat tot grote ergernis en verdriet van onze inwoners.

Het openbaar vervoer heeft onze aandacht en moet dat ook vanuit de gemeente krijgen en EBS moet op haar gedrag direct worden aangesproken. Weliswaar is de Metropoolregio aan zet op dat punt, maar de gemeente heeft ook haar plichten en taken en moet voor onze inwoners / OV-gebruikers fel opkomen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is de wethouder bekend met het te pas en te onpas laten vervallen van buslijnen door EBS?
  2. Wat gaat het College daaraan op korte termijn doen? Onze fractie verlangt direct actie naar aanleiding van deze vraag en wenst ook een terugkoppeling naar de Raad op dat punt, zodat ook wij onze inwoners gerust kunnen stellen dat de gemeente er alles aan doet om de tekortkomingen van EBS aan te pakken.
  3. Is het College het met onze fractie eens dat nadat EBS het openbaar vervoer is gaan regelen in en rond Westland, er enorm veel problemen op dat punt zijn ontstaan, problemen die er vóór die tijd niet waren bij Connexxion, de voorganger van EBS? 

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top