skip to Main Content

Vragen aan College inzake kroosproblemen Juliahof-Vliettuinen Wateringen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

4 september 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake kroosproblemen Juliahof-Vliettuinen Wateringen

Vraag 138 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners van de Juliahof in Wateringen die al geruime tijd doende zijn een oplossing te bewerkstelligen van de enorme hoeveelheden kroos die constant in de sloten in Juliahof aanwezig zijn.

Bij deze vraag zijn foto’s gevoegd van de situatie op zaterdag 2 september jl. De foto’s 1 en 2 zijn genomen van het water bij de Juliahof-speeltuin, foto’s 3 en 4 bij Langemeijerpad / Boetersstraat en foto’s 5 en 6 bij de Van Doornicksingel. In de hele Vliettuinen is het probleem aanwezig en dat wordt ook door het Hoogheemraadschap van Delfland en zelfs ook door de gemeente, erkend. De laatste foto (foto 7) die bijgevoegd is, is het water richting de Bakkershof waar wel doorstroming is en waar dus geen kroos is.

Voor alle wateren met duikers is de gemeente Westland verantwoordelijk voor het onderhoud en de goede doorstroming. Nou worden die duikers wel doorgespoten en daar ligt dus het probleem niet, maar het gebrek ligt in de doorstroming.

De bewoners hebben zelf al meegedacht aan oplossingen zoals een systeemoplossing waarbij water ingelaten wordt bij de verlengde Lozerlaan, zo dicht mogelijk bij de Poeldijkseweg, en dan via de twee watergangen bij de Kwaklaan richting poldergemaal om stroming te krijgen. Ook heeft het Hoogheemraadschap al aangegeven dat er pompen gemonteerd zouden moeten worden bij de duikers om de doorstroming te forceren en een kroosslurper zou ook wellicht een oplossing zijn, uiteraard niet structureel.

De buurt heeft tientallen meldingen gedaan over dit onderwerp en verzocht om een oplossing / handhaving. De meest recente nummers van die meldingen zijn:

2023.30622, 2023.33082, 2023.29909, 2023.22238, 2021.20478, 2020.45014.

Al die meldingen hebben geen enkele vervolg gekregen en zelfs wordt zijdens de gemeente opgemerkt dat het vaker voorkomt dat meldingen kwijtraken.

Behalve de stank, dat zo’n dikke krooslaag natuurlijk slecht is voor vissen en wilde dieren, is het ook nog onveilig omdat bij de speeltuin een dikke groene laag niet doet vermoeden dat er sprake is van een sloot.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Waarom wordt niet met de bewoners meegedacht en treft de gemeente Westland voor dit euvel direct maatregelen en komt met een gedegen oplossing waardoor de doorstroming hersteld wordt?
  2. Is dit geen bouwfout en kan niet van de bouwers gevorderd worden dat deze de situatie zoals deze al van na de bouw is –te weinig doorstroming- op hun kosten hersteld kan worden?
  3. Is het College bereid om op de meest korte termijn met de buurtbewoners in overleg te treden over de nu ontstane situatie en kan het College zich voorstellen dat na de vele meldingen, contacten en gesprekken de bewoners ernstig teleurgesteld zijn in de gemeente?
  4. Kan het College ook nagaan hoe in dit dossier de communicatie verlopen is en kan het College na kennisname daarvan aangeven of de communicatie wel naar behoren is gelopen, inclusief het vervolg op de vele meldingen van de bewoners waarbij niet alleen schriftelijke meldingen hebben plaatsgevonden, maar ook heel veel telefonische meldingen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top