skip to Main Content

Vragen aan het College inzake informatie over veiligheid in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake informatie over veiligheid in Westland

Vraag 273 2014-2018

Edelachtbaar College,

Geregeld wordt onze fractie benaderd door de media die zich erover beklagen dat de informatie vanuit de politie over zich in Westland voordoende incidenten op het gebied van veiligheid, strafrechtelijke vergrijpen –zowel ernstig als niet ernstig- niet meer gemeld worden, althans veel later dan nodig. In het verleden ging dat beter, maar door blijkbaar een andere benadering vanuit de politie is de informatie gebrekkig, niet volledig en vaak ontijdig. Een aantal andere politieke partijen hebben daar ook in de afgelopen periode aandacht voor gevraagd en blijkbaar hebben de reacties niet tot verbetering geleid, althans niet aantoonbaar. Nog steeds moeten vanuit de media zelf zaken aangekaart worden omdat zij wel geïnformeerd worden via de social media dan wel informanten over zaken die zich in Westland hebben voorgedaan en dan pas wordt schoorvoetend een bericht door de politie gegeven. Dit lijkt niet juist omdat de media op het gebied van veiligheid best wel een belangrijke rol vervullen, zeker in deze tijden van social media.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wat wil de burgemeester doen om de hiervorenstaande gebrekkige informatie te verbeteren?
  • Eerder is er gewezen op de weekscans die niet, althans niet compleet worden gegeven, althans veel minder uitvoerig zijn dan enkele jaren geleden. Is de burgemeester bereid om met de politie overleg te voeren en met name met de voorlichter van de politie Westland, om meer Westlandse zaken snel door te geven, zodat de media daar melding van kunnen maken?
  • Een aantal voorbeelden worden ook genoemd zoals inbraak/ comadrinkendoor jeugdige personen. Geen melding vindt plaats en pas nadat de media daar een melding van gemaakt van hebben, komt de politie met een reactie. Dit is niet goed. Is de burgemeester het hiermee eens?
  • Wellicht kan in zijn algemeenheid gesteld worden dat in sommige ernstige zaken het politieonderzoek nog niet compleet is, maar vindt er dan wel door de politie een afweging plaats dat als het uitkomt en de media daarover beginnen te publiceren, er een ongeleide publicatie kan plaatsvinden die op zich ook niet goed behoeft te zijn voor het onderzoek?
  • Is de burgemeester bereid in de driehoek het vorenstaande ter sprake te brengen en te wijzen op het belang van een tijdige, correcte en volledige berichtgeving van veiligheidszaken in Westland?
  • Is de burgemeester het ermee eens dat het gevoel van veiligheid in Westland toeneemt als de burgers er van op aan kunnen dat zij compleet en volledig en op tijd worden geïnformeerd? Is de burgemeester het ermee eens dat de burgers zich onveiliger voelen op het moment dat zij het gevoel hebben dat geen volledige en tijdige informatie over zaken die in Westland zich voordoen, plaatsvindt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top