skip to Main Content

Vragen aan College inzake integrale ophoging De Lier

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake integrale ophoging De Lier

Vraag 004 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners van de Essenhof en de Lindenhof in De Lier. Na de Eikenhof (de eerste pilot) en de Meidoornhof zou de Essenhof en de Lindenhof ook in aanmerking komen voor verhoging. De bewoners van de Essenhof en Lindenhof horen echter niets meer vanuit de Gemeente.

De vraag is:

  • Hoe staat het met de voortgang van het project en kan met de bewoners op korte termijn overleg gevoerd worden wat de plannen voor de komende tijd zijn?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top