skip to Main Content

Vragen aan College inzake inzetbaarheid ISW-school Madeweg te Monster voor tijdelijke opvang leerlingen ISW-school Poeldijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

21 november 2023

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake inzetbaarheid ISW-school Madeweg te Monster voor tijdelijke opvang leerlingen ISW-school Poeldijk

Vraag 158 2022-2026

Edelachtbaar College,

Het College kwam deze week met het onzalige idee naar buiten om de Veiling te Poeldijk te gaan slopen. Een van de redenen voor sloop is het voorkomen van tijdelijke huisvesting van leerlingen van de ISW-school, omdat ISW ervoor koos om op dezelfde locatie waar nu de huidige school staat, te bouwen. Het College wil daarmee een naar eigen opgave van het College kostenpost van € 3.5 miljoen voorkomen.

Eerder wees onze fractie naar het ISW-gebouw aan de Madeweg waar 350 leerlingen terecht kunnen en nog meer als op de ruimten rondom die school enkele tijdelijke gebouwen worden geplaatst. Het College reageerde niet op die suggestie. In het gebouw zijn nog alle voorzieningen aanwezig naar verluidt. Het pand wordt nu tijdelijk bewoond door ca. 14 jongeren en daar moet dan wel een andere oplossing voor gevonden worden. Ook daar deed onze fractie als suggesties voor. Het College is niet ingegaan op deze goede tijdelijke huisvesting op nog geen 3 km afstand van de huidige plek in Poeldijk. Voorts heeft destijds het ISW uitgesproken per se op de bestaande plek de nieuwe school terug te bouwen omdat dat gemakkelijk haalbaar was en de leerlingen gemakkelijk tijdelijk ergens konden worden ondergebracht door ISW. Andere mogelijke locaties zoals nieuwbouw bij Verburch werden daarom afgewezen. De vraag is of een dergelijke locatie nu toch niet de voorkeur moet hebben.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Waarom gaat het College niet in op deze mogelijkheid om de leerlingen uit Poeldijk tijdelijk te huisvesten aan de Madeweg in de voormalige ISW-locatie?
  2. Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat door oplossing op vorenstaande wijze de enorme kostenpost van € 3.5 miljoen kan worden voorkomen en snel aan de slag gegaan kan worden met nieuwbouw op de huidige plek?
  3. Als het vorenstaande niet gewenst of haalbaar is, is het dan geen betere en snellere optie om de nieuwe school te bouwen op een niet complexe plek elders bij Poeldijk zoals de aanvankelijke plek -een jaar of 6 geleden- bij Verburch of elders in Poeldijk?
  4. Welke voorkeuren heeft het ISW voor wat betreft de plek van de nieuwbouw en heeft het College rekening gehouden met die voorkeuren door de keuze die het College al maakte en waar Westland Verstandig het niet mee eens is, zoals bekend? Waarom houdt het College het ISW niet aan hetgeen enige jaren geleden haar voorkeur had en wat is er veranderd?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top