skip to Main Content

Vragen aan College inzake Populierenstraat 17 ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

20 november 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake Populierenstraat 17 ‘s-Gravenzande

Vraag 157 2022-2026

Edelachtbaar College,

Eerder heeft onze fractie al aandacht gevraagd voor de Populierenstraat nr. 17 waar het College op een vreemde wijze een vergunning en een verkameringsvergunning verleend heeft aan Arcade. Voorts hebben heel veel omwonenden bezwaar gemaakt tegen de vergunningen en Arcade heeft toegezegd eerst het onherroepelijk worden van die vergunningen af te wachten.

De procedures kunnen heel lange tijd gaan duren en de woning blijft in de tussentijd leeg staan. De omwonenden vinden dit onverklaarbaar mede gezien de grote behoefte aan sociale huurwoningen in Westland. De situatie duurt nu al een groot aantal maanden en dit is niet te verklaren.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wat doet het College aan vorenstaande situatie om Arcade alsnog te laten stoppen met dit gedrag wat betekent dat een woning nog jarenlang leeg blijft staan omdat Arcade beloofd heeft de onherroepelijkheid van de vergunningen af te wachten?
  • Heeft het College het gezien de prestatieafspraken in haar macht om Arcade te dwingen de woning toe te wijzen aan een gezin dat wachtende is?
  • Welke mogelijkheden ziet het College nog voor de rest?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top