skip to Main Content

Vragen aan College inzake keerlus Secretaris Verhoeffweg Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

4 juli 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake keerlus Secretaris Verhoeffweg Naaldwijk

 

 

Vraag 011 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door bewoner van de Hyacinth in Naaldwijk die plotsklaps zagen dat de keerlus in de Secretaris Verhoeffweg vlak voor hun woning gaat komen. Inmiddels is er ook het nodige groen verdwenen. Met de betreffende bewoners is nooit gesproken en er heeft nimmer een inspraakavond plaatsgevonden. Zij zijn verrast door de werkzaamheden zoals die nu plaatsvinden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om te bevorderen dat aanpassingen gedaan worden aan de voortuinen van de woningen aan de Hyacinth doordat er bijvoorbeeld een afdoende dichte schutting wordt aangebracht, teneinde de overlast van de keerlus zo veel als mogelijk weg te nemen?
  • Is het College bereid om overleg te voeren met de bewoners ter hoogte van de keerlus om te bezien welke maatregelen er voor het overige nog nodig zijn om de overlast zo gering mogelijk te doen zijn?
  • Waarom zijn de betreffende bewoners niet eerder betrokken bij het voornemen tot aanleg?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top