skip to Main Content

Vragen aan College inzake Vredekerk De Lier

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

4 juli 2022

 

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake Vredekerk De Lier

 

 

Vraag 010 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door de Vredekerk in De Lier die een verzoek gedaan hebben om aan de achterzijde van de kerk op een aantal dakhelften zonnepanelen te mogen aanbrengen.

De kerk is 100 jaar oud en een gemeentelijk monument en nu blijkt de Monumentencommissie een negatief oordeel te hebben gegeven. Zonnepanelen gecombineerd met een warmtepomp zijn natuurlijk wel de toekomst en zijn duurzame maatregelen. Niet duidelijk is welk standpunt het College in deze inneemt en wat onze fractie betreft bestaat er geen enkel beletsel om aan de achterzijde de zonnepanelen aan te brengen, mits deze passen bij het gebouw, maar daar zijn technische mogelijkheden voor aanwezig.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met vorenstaande problematiek en is het College bereid om alsnog in overleg met de Vredekerk en de Monumentencommissie tot een oplossing te komen dat wel de zonnepanelen kunnen worden aangebracht?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top