skip to Main Content

Vragen aan het College inzake Kustvisie

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Kustvisie

 

Vraag 302 2014-2017

 

Edelachtbaar College,

 

De fractie van Westland Verstandig zal bij de komende raadsvergadering wederom de motie Kustvisie ter behandeling voordragen bij de Raad. Inmiddels hebben verontruste inwoners van Westland navraag gedaan bij wethouder Ouwendijk van de VVD die niets wil berichten omtrent de integrale ontwikkeling voor een Kustvisie voor Westland, terwijl hij ook geen bericht wil doen over hetgeen thans lopende is en enkel verwijst naar de vereniging van strandtenthouders waar hij voorheen voorzitter van was. Blijkbaar is die vereniging thans doende met een extern bureau de strandvisie op te stellen en geen van de ten deze betrokken partijen wordt daarin gekend. Geen sprake is van een transparant en open proces. Het tegendeel. Dit gaat niet goed! Van daar ook onze motie.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • De totstandkoming van de Strandvisie moet toch een open en transparant proces zijn waarbij alle belanghebbende partijen, omwonenden en de inwoners van Westland, betrokken zijn. Is het College het hiermee eens?
  • Waarom handelt de wethouder dan zo en doet hij verzoeken om informatie af op een wijze die eigenlijk niet kan, namelijk door aan te geven dat het proces loopt en dat hij absoluut geen mededeling naar buiten kan brengen daarover?
  • Waarom wordt niet gehandeld zoal ook in de motie verwoord wordt, dat wil zeggen dat de gemeente het voortouw neemt voor de Kustvisie en tezamen met alle belanghebbenden inwoners van Westland en degenen die zich het belang van strand en duinen aantrekken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top