skip to Main Content

Vragen aan College inzake nadere informatie Veiling Poeldijk

29 februari 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake nadere informatie Veiling Poeldijk

 

Vraag 184 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Het College heeft het plan om de Veiling te Poeldijk te slopen en op die plek het ISW te realiseren. Westland Verstandig is onder strakke voorwaarden inmiddels akkoord gegaan met dit plan. Westland Verstandig wil echter thans al de absolute verzekering krijgen dat hetgeen werd toegezegd ook daadwerkelijk correct wordt uitgevoerd door het College. Onze fractie heeft haar redenen om schriftelijk nu al duidelijkheid te verlangen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Wil het College schriftelijk bevestigen dat met gebruikers van de Veiling afspraken gemaakt zijn over het huidige gebruik en hoe luiden deze?
  1. Waarom regelt de wethouder Onderwijs -afkomstig van dezelfde organisatie als welke nieuwbouw gaat plegen- alle aspecten van deze ontwikkeling? Het gaat immers vooral over cultuur / gebiedsontwikkeling?
  1. Welke schriftelijke afspraken worden gemaakt met het ISW over het gebruik van het te ontwikkelen schoolgebouw door de huidige gebruikers van de Veiling en welke financiële afspraken worden gemaakt?
  1. Welke concrete voorzieningen worden getroffen voor de huidige gebruikers van de Veiling tijdens de bouw?
  1. Wat zijn de extra kosten voor de bouw van het nieuwe ISW doordat ook de gebruikers daar gehuisvest moeten worden?
  1. Kan de wethouder de kostenbegroting van de nieuwe school geven en ook het eerder genoemde bedrag van ca. € 3.5 miljoen specificeren welk bedrag gemoeid zou zijn met eventuele tijdelijke huisvesting?
  1. Welke zekerheid kan gegeven worden dat de bestaande ISW-locatie wordt ontwikkeld ten behoeve van betaalbare woningen voor senioren / starters en woningen met zorg?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Back To Top