skip to Main Content

Vragen aan College inzake voortdurende overschrijding beslistermijnen door College en adviezen Bezwaarschriftencommissie

27 februari 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake voortdurende overschrijding beslistermijnen door College en adviezen Bezwaarschriftencommissie

 

Vraag 183 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt de laatste tijd herhaaldelijk erop gewezen dat de wettelijke beslistermijnen –geen fatale termijnen- door het College en ook voor de advisering van de Bezwaarschriftencommissie, overschreden worden waardoor realisering van plannen langer op zich laat wachten. Ook willen onze inwoners sneller duidelijkheid hebben over de bezwaren die zij ingediend hebben.

Helaas zien wij een toenemende mate van activiteit op het gebied van handhaving en het lijkt erop alsof handhaving op het gebied van de bouw meer prioriteit krijgt dan het tijdig afwikkelen van lopende dossiers.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Wat doet uw College om te bewerkstelligen dat binnen de in de wet genoemde termijnen beslissingen genomen worden op bezwaren / aanvragen?
  2. Heeft uw College een beeld van de wijze waarop dit thans verloopt? Kan het College dat beeld dan met de Raad delen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Back To Top