skip to Main Content

Vragen aan College inzake niet bijwerken struiken en bomen ter hoogte van voormalige Pijletuinenhof Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

12 januari 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake niet bijwerken struiken en bomen ter hoogte van voormalige Pijletuinenhof Naaldwijk

 

Vraag 979 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Diverse inwoners van Naaldwijk hebben zich beklaagd over het niet bijwerken van struiken/bomen ter hoogte van de voormalige Pijletuinenhof waar nu de nieuwbouw gaat plaatsvinden.

Melding levert op dat niet de gemeente, maar de eigenaar KMW Vastgoedbeheer een en ander moet doen. Op 16 oktober 2020 deelt de gemeente Westland aan één van de bewoners mee: “Dit stuk groen is niet in eigendom bij de gemeente maar bij KMW vastgoedbeheer. Wij hebben hun geïnformeerd over de overlast en zij hebben toegezegd dit eerdaags te laten snoeien”. Later is een en ander nog een paar keer gemeld, maar tot op de dag van vandaag is er niets gebeurd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt niet nagekomen hetgeen de gemeente Westland meerdere malen belooft na een melding?
  • De situatie ter plekke is onveilig doordat de vrije doorgang, zeker voor mensen met een beperking, niet goed te noemen is. Maakt het College daar nu werk van en gaat zij KMW dwingen het nodige te ondernemen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

Back To Top