skip to Main Content

Vragen aan het College inzake nog aanvullende werkzaamheden nodig bij de Lange Broekweg

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake nog aanvullende werkzaamheden nodig bij de Lange Broekweg

 

Vraag 244 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Inwoners en gebruikers van de Lange Broekweg maken onze fractie er op attent dat circa een maand geleden de weg voorzien is van een nieuwe asfalt laag. Het probleem is nu dat het wegdek op plekken een enorm stuk hoger ligt dan de graskant/berm zodat het super gevaarlijk als een auto een stuurfout maakt en ook met de fiets kan dat tot problemen leiden. Als een auto van de weg schiet kan hij met geen mogelijkheid meer de weg opkomen met alle gevolgen van dien. Voor fietsers betekent dat een gevaarlijke en onveilige situatie. Ook kunnen fietsers vallen. Het is niet over de hele lengte van de Lange Broekweg het geval maar wel op heel veel plekken. Aanvullende maatregelen zijn nodig en voorts het is nodig om het hoogteverschil te doen verdwijnen.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

 

  1. Is uw College bekend met vorenstaande situatie en wat is de reden waarom het werk niet direct goed is afgemaakt?
  2. Is het College bereid om zelf dan wel de ingeschakelde aannemer aanvullende maatregelen te nemen zodat vorenstaand probleem opgelost wordt. 
  3. Kan een tijdbestek genoemd worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens, Fractievoorzitter

 

Back To Top