skip to Main Content

Vragen aan het College inzake onwenselijkheid 100 strandhuizen op strand bij Ter Heijde/Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake onwenselijkheid 100 strandhuizen op strand bij Ter Heijde/Monster

 

Vraag 259 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

De afgelopen week is het voorlopige Kustpact voor de kustzone bekend gemaakt waarin afspraken gemaakt zijn met de provincies, gemeenten en waterschappen in Zuid-Holland en andere provincies tezamen met Natuurmonumenten en Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, drinkwaterbedrijven en andere belanghebbenden, om te voorkomen dat de kust wordt volgebouwd. Aangegeven wordt in het pact dat afspraken gemaakt gaan worden in welke delen van de kustzone recreatieve bebouwing is toegestaan en onder welke voorwaarden. “Zo wordt er een goede balans tussen bescherming en behoud van de kust en ontwikkeling van de kustzone gevonden”. Het Kustpact zal de komende periode in de diverse besturen van de betrokken provincies en gemeenten en andere overheden en organisaties besproken worden. Uitdrukkelijk is aangegeven dat het Kustpact niet vooruit zal lopen op de democratische besluitvorming in bijvoorbeeld gemeenten die nodig is voor de inzet van de zonering. De verwachting is dat eind november een definitief Kustpact getekend zal gaan worden.

Bekend is dat het voornemen bestaat om 100 strandhuizen te gaan bouwen op het strand bij Ter Heijde en Monster. De fractie van Westland Verstandig is mordicus tegen deze “muur” van woningen, althans tegen deze bebouwing, daar deze een muur van anderhalve kilometer tot stand zal brengen langs de kust, zij het, naar wij begrepen hebben, dat de 100 woningen in twee stukken worden gebouwd. Één stuk van 60 woningen en één stuk van 40 woningen. Ongetwijfeld zal er later uitbreiding gaan komen. Dit levert de gemeente volgens de begroting € 100.000,– per jaar op. De infrastructuur is er niet, zodat deze snel daarna wel verzocht zal gaan worden vanwege de veiligheid en de bereikbaarheid en dat geldt dan zowel voor fietsers, auto’s, nutsvoorzieningen etc. Bij 100 woningen zullen op een gewone normale dag 600 mensen verblijven op het strand. Dit zijn er heel veel gezien de huidige voorzieningen die daar zijn. Ook de horizonvervuiling en het feit dat voor eeuwig de ongerepte natuur op het strand wordt ontnomen.

Na de eerste bezwaren heeft het College aangegeven pas op de plaats te maken met de planontwikkeling en dat er eerst een kustvisie zou komen. Daarna is het stil en, naar verluidt, zou er nog geen omgevingsvergunningsaanvrage zijn gedaan bij uw College en zijn er ook nog geen andere vergunningsaanvragen geschied. Ook naar verluidt, zou dat te maken hebben met het feit dat degene die het initiatief heeft genomen het gehele plan wil doorschuiven naar een ontwikkelaar dan wel een professionele vakantiewoningenverhuurbedrijf. In Hoek van Holland is een soortgelijke constructie gevolgd voor de daar geplaatste woningen, althans een deel daarvan.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is uw College bekend met het Kustpact zoals dat eraan zat te komen en waarom is de Raad daar niet over geïnformeerd?
  • Welke rol zal uw College gaan vervullen bij het tot stand komen van het definitieve Kustpact? De gemeente Westland zal daar toch ook bij betrokken worden, als door de minister wordt aangegeven dat de gemeenten daar bij betrokken worden. Wordt daarover vooraf nog in de Raad gesproken?
  • Wat is op dit moment de status van de 100 strandhuizen plannen zoals die er zijn? Is er een omgevingsvergunning aangevraagd? Zijn ook de andere vergunningen aangevraagd voorzover het College daar bekendheid mee heeft? Zijn ook de andere betrokken partijen –Dunea en Delfland- akkoord met de plaatsing van de 100 strandhuizen op de voorziene plekken?
  • Er zou pas op de plaats gemaakt worden met het plan en er zou eerst door de gemeente een kustvisie voorbereid worden. Is die kustvisie er bijna en wanneer kan de Raad deze verwachten? Kan in de kustvisie met het pact rekening gehouden worden?
  • Is het College het met de lezing van de Provincie eens, gegeven op donderdag 26 oktober en te lezen op de WOS en in het AD, waarbij de Provincie aangeeft dat Westland niet onder het pact zal vallen omdat daar al sprake is van een drukke badplaats. Is het College het met deze conclusie van de Provincie eens? Heeft de Provincie nog een persbericht doen uitgaan?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top