skip to Main Content

Vragen aan College inzake openbaar vervoer dorp Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

17 november 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake openbaar vervoer dorp Monster

 

Vraag 154 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Gisteravond was onze fractie bij de uitermate goed georganiseerde inloop over de gevolgen van de afsluiting van de Herenstraat en Oosteinde in Wateringen. Vaker hebben we kritiek, maar deze avond was goed. Goede presentaties die centraal gehouden werden met de kans voor de ruim 180 aanwezigen om vragen te stellen en opmerkingen te maken.

Opvallend was dat in Wateringen voorzien wordt in kleine vervoersbusjes van De Roo die kunnen worden gebeld en/ of worden gereserveerd door inwoners om bij de verder gelegen bushaltes te komen. Toen we dat hoorden dachten we direct aan Monster. Die busjes zouden daar toch ook ingezet kunnen worden om inwoners die dat nodig hebben of behoefte aan hebben te vervoeren naar de vaak op meer dan 1 km afstand liggende bushaltes.

Het College heeft al vele malen toegezegd dat het probleem van alleen maar rond Monster rijdende bussen snel zou worden aangepakt. Ook beloofde het College aan de Emmastraat deugdelijke bushokjes te maken en goede oversteekmogelijkheden te maken voor inwoners en in het bijzonder voor inwoners met een beperking.

De volgende vragen:

  • Is het College bereid -mogelijk op kosten van de MRDH of EBS- een busjesservicedienst in te zetten zoals gaat gebeuren in Wateringen?
  • Wanneer gaat het College over tot plaatsing van bushokjes en deugdelijke oversteekplekken aan en op de Emmastraat in Monster ?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top