skip to Main Content

Vragen aan College inzake overlast buren

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

30 april 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake overlast buren

 

 

Vraag 866 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt steeds vaker, los van deze Coronatijd, benaderd door Westlandse inwoners die problemen hebben met buren op het gebied van gedrag, geluid of andersoortige last die men van elkaar heeft. Vaak leidt dat tot vervelende situaties die erg negatief werken op de kwaliteit van leven en de leefomgeving. Vaak blijkt dat de inschakeling van de wijkagent niet tot oplossingen leidt.

Op de site van de gemeente Westland staat: “iedere Westlander moet zich thuis veilig voelen in zijn eigen huis en buurt. Een prettige woonomgeving speelt daarbij een grote rol. Soms ervaren bewoners woonoverlast door hun buren en hun omgeving”. De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) worden genoemd die ingeschakeld kunnen worden bij woonoverlast. Ook de wijkagent wordt genoemd. Hij of zij is een volgens de site “een bekend gezicht” in de buurt. “Hij/zij kent heel veel inwoners en ondernemers en spreekt regelmatig met hen en weet wat er speelt in een wijk”. Ook eventueel de wooncorporatie biedt steun, maar die zijn natuurlijk weer niet in te schakelen op het moment dat het om woningen in eigendom gaat. Volgens de website kan ook kosteloos contact gezocht worden met bemiddeling en mediation. Het probleem bij bemiddeling en mediation is dat dat op basis van vrijwilligheid gebeurt.

Geconstateerd moet worden dat de hierboven genoemde trajecten vaak niet tot het gewenste doel leiden, namelijk de-escalatie en in ieder geval een situatie dat men elkaar niet verder meer stoort en rekening met elkaar houdt.

Vaak hebben degenen die overlast ervaren geen idee wat ze daartegen moeten doen. Het probleem bij buurtbemiddeling is dat als buren niet willen meewerken, er niets gebeurt. Onze corporaties kunnen een gedragsaanwijzing opleggen en een overlastgever bijvoorbeeld verbieden om na 22.00 uur muziek af te spelen, maar dit middel wordt praktisch nooit ingezet. De betreffende inwoners voelen zich niet geholpen door de politie of andere instanties.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Herkent het College / de burgemeester het hiervoor omschreven beeld dat de bestaande instrumenten bij burenoverlast, dan wel overlast door hinderlijk aanwezige personen dichtbij de woning, praktisch geen effect hebben voor wat betreft verbetering?
  • Is het mogelijk om de wijkagent meer middelen te geven en wanneer de situatie daar aanleiding toe geeft en zijn bemiddeling niet tot enige verbetering van de situatie leidt, hij of zij een gedwongen mediation / bemiddelingstraject kan aangeven?
  • In hoeverre kan de burgemeester gebruik maken van de nieuwe Aso-wet op het moment dat ook mediation of buurtbemiddeling niet werkt?
  • Vindt in Westland een registratie plaats van gevallen waarin sprake is van burenruzies, dan wel overlast van buren?
  • Als blijkt dat de wijkagent en ook de BOA’s niet veel verder komen en mediation en buurtbemiddeling worden afgewezen, wat zijn dan de middelen die het College wil inzetten in gevallen van aantoonbare overlast/treiterijen?
  • In hoeverre kan bewerkstelligd worden dat de wijkagent verplicht bemiddeling en mediation kan opleggen aan beide buren om te trachten een einde aan de overlastproblematiek te maken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top