skip to Main Content

Vragen aan het College inzake overlast Sneeuwklokje Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake overlast Sneeuwklokje Naaldwijk

Vraag 286 2014-2018

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie komen klachten binnen over overlast bestaande uit zwerfvuil, blikjes, plastic tassen, flessen, chips- en snoepzakken neergegooid door hangpersonen die dikwijls in het portiek bij de trap naar Sneeuwklokje 23 en 24 en hoger staan en zitten. Ook vanwege geluid geven de betreffende hangpersonen overlast aan de bewoners.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is vorenstaande overlastsituatie bekend uit meldingen en verzoeken aan de gemeente Westland?
  • Waarom wordt er niets aan gedaan?
  • Welke concrete acties zijn mogelijk? Er is gevraagd om camerabewaking in het portiek. Kan dat verzoek gehonoreerd worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top