skip to Main Content

Vragen aan College inzake parkeren van deelscooters

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

13 april 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake parkeren van deelscooters

 

Vraag 1224 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

 

Alhoewel op dit moment nog niet een heel groot probleem, dreigt het parkeren van deelscooters wel weer een verstorend beeld van de leefomgeving te zijn. Onze fractie wordt benaderd door bewoners uit Wateringen en die zien een verhuizing van deelscooters uit het Haagse deel naar Wateringen ter hoogte van de kerk aan het Oosteinde en ter hoogte van de Ark in Wateringen. Ook is de zogenaamde fence opgeschoven binnen de gemeentegrenzen. Wie bepaalt de plekken en met name de toegankelijkheid van trottoirs. Ook het aanzien komt hiermee mogelijkerwijs in gevaar. Voorkomen is beter dan genezen en er zal ook op dit punt helaas gemeentebeleid nodig zijn. Foto’s en een kaart worden bijgevoegd.

Bijlage artikel 42-vraag 1224 kaart en foto’s

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om alsnog beleid op het gebied van parkeren van deelscooters te gaan ontwikkelen en wat zijn de regels op trottoirs en doorgaande plekken op dit moment waar mensen zich aan te houden hebben?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top