skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake problemen bouwgronden plan Hoogeland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake problemen bouwgronden plan Hoogeland

 

Vraag 218 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Onze fractie is benaderd door kopers van bouwgronden in het plan Hoogeland en problemen die zij daarbij ondervinden bij de verkaveling en de begrenzing van de bouwblokken. Voorts zijn er ongerijmdheden tussen de verkochte gronden en de in de omgevingsvergunningsaanvragen vermelde oppervlakten van de percelen. In de omgevingsvergunningsomvragen worden grotere percelen vermeld waardoor er meer bebouwingsmogelijkheden zijn, terwijl achteraf na realisering van de bouw blijkbaar de bouwpercelen worden verkleind waardoor elders in het gebied meer vierkante meters verkocht kunnen worden en ook weer bebouwd kunnen worden. Daardoor ontstaat natuurlijk een woonwijk die een veel te dichte bebouwing kent.

 

Voorts hebben de betreffende bewoners de anterieure overeenkomst opgevraagd en hebben deze –met zwartmaken van bepaalde delen- ontvangen, zij het dat de bijlagen niet zijn bijgevoegd. Die bijlagen zijn weer van belang voor de betreffende personen om hun eigen posities goed in te schatten.

 

Het gaat in deze om bijgevoegde realisatieovereenkomst deelplan 2B en 2D en de kavels aan de Zuidweg.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom geeft uw College niet de complete anterieure overeenkomst/realisatieovereenkomst inclusief de daarbij behorende bijlagen af als daar om gevraagd wordt? De bijlagen zijn toch niet geheim en voorzover die wel geheime passages bevatten, dan kunnen deze altijd zwart gemaakt worden. Is uw College bereid om deze bijlagen alsnog aan degenen die met het beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur die stukken hebben opgevraagd te verstrekken en wel onverwijld?
  • Is het College bekend dat grotere kavels verkocht worden met een circamaat, vervolgens die grotere kavels ook vermeld worden op tekeningen behorende bij de omgevingsaanvrage en vergunning, om dan na realisering van de bouw de kavels met bijna 30m2 te verkleinen waardoor eigenlijk een te klein bebouwingsoppervlak ontstaat en de betreffende personen derhalve zich bekocht voelen? Ervan uitgegaan wordt dat de gemeente verder in deze geen actie onderneemt richting de eigenaar, maar is de gemeente bereid om eventueel de contractant van de gemeente bij de anterieure overeenkomst hier op aan te spreken?
  • Als het vorenstaande juist is, welke gevolgen verbindt het College dan aan de stelling dat blijkbaar gronden tweemaal gebruikt worden voor de omgevingsaanvrage en ook in eerste instantie twee keer verkocht worden om dan uiteindelijk via een verkleining van de oppervlakte na realisering van de bouw tot een dubbele verkoop te kunnen komen? Werkt het College hier aan mee? Indien geen medewerking verleend wordt zal actie moeten worden ondernomen. Welke actie is uw College bereid te ondernemen richting de bouwer?
  • De bewoners zelf hebben oplossingen aangedragen door met name aan de zijde van de Zuidweg een nog bij de gemeente in eigendom zijnd strookje grond van enkele tientallen vierkante meters per kavel te voegen bij de kavels zoals die uiteindelijk door de ontwikkelaar verkocht zijn. Is de gemeente bereid om dat te doen? Op die wijze worden de aanvankelijk in de omgevingsvergunningsaanvrage en vergunning genoemde bouwoppervlakten alsnog gehaald.
  • Is het College bereikt om te overleggen met de betreffende bewoners hoe een oplossing verkregen kan worden van de betreffende problemen?
  • Is het College ook bereid om met de ontwikkelaar een gesprek te voeren om vorenstaande praktijken niet meer in de toekomst toe te passen en wat er nu gebeurd is ongedaan te maken en de betreffende personen alsnog die oppervlaktes grond te geven die volgens de omgevingsvergunning bij de betreffende kavels horen?

 bijlage artikel 26-vraag 218 realisatieovereenkomst Hoogeland

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top