skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake scootmobielkosten

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake scootmobielkosten

Vraag 191 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Ons Steunpunt Zorg wordt veelvuldig benaderd door mensen met een scootmobiel. Blijkbaar moeten mensen die verhuizen hun scootmobiel inleveren bij de gemeente waar deze ontvangen is. Hoe is dat in de gemeente Westland geregeld? Ook is de vraag hoe vaak zich dat voordoet dat mensen verhuizen en dan hun scootmobiel die zij door een andere gemeente in bruikleen hebben ontvangen, niet mogen meenemen.

 

De volgende vragen:

  • Is vorenstaande problematiek bij het College bekend?
  • In hoeveel gevallen heeft zich dat voorgedaan in de afgelopen twee jaar in Westland?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top