skip to Main Content

Vragen aan College inzake situatie Woutersweg in ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

14 september 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake situatie Woutersweg in ‘s-Gravenzande

 

Vraag 143 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Al vele vragen zijn gesteld over de Woutersweg en de hoeveelheid verkeer en de snelheid van het verkeer. Diverse keren zijn ook al vrij ernstige verkeersongevallen gebeurd ter hoogte van het tankstation, maar ook op andere plekken. De weg nodigt uit tot heel hard rijden, omdat er een soort helling in zit komende vanaf de Maasdijk. Ook staat de weg geregeld vol met auto’s omdat zij niet kunnen doorstromen. Dit is een probleem wat in oktober, wanneer het rapport / verslag van Westland Verstandig besproken zal worden over verkeersveilige wegen in Westland, verder aan de orde komt.

De reden van deze artikel 42-vraag is dat omwonenden onze fractie berichten dat het plan bestaat om aan het einde van de Woutersweg een grote verpakkingsloods en kantoor te gaan bouwen met 10 docks voor vrachtwagens, waardoor dagelijks 40 à 50 vrachtwagens over de Woutersweg extra gaan rijden, terwijl ook het kantoor verkeersaantrekkend zal werken. Dit kan de Woutersweg er absoluut niet meer bij hebben en dit soort plannen dienen dan ook niet geaccordeerd te worden. Als er een vrijstelling nodig is van de agrarische glastuinbouwbestemming, dan zal deze niet verleend dienen te worden, terwijl voorts als het al glastuinbouw is en dit soort grote complexen worden gerealiseerd, die niet op die plek thuishoren omdat de ontsluiting en de verkeerssituatie dat niet toelaten.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is het College bekend met het voornemen van het plan om een grote verpakkingsloods en kantoor te bouwen aan het einde van de Woutersweg?  Er heeft wel inmiddels een presentatie plaatsgevonden voor de buurtbewoners.
  2. Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat een verkeerstoename van 40 tot 50 vrachtwagens per dag ontoelaatbaar is op de huidige Woutersweg en is het College bereid om daaruit het gevolg te trekken dat dit soort bebouwing beter op een andere plek in Westland kan worden gerealiseerd?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top