skip to Main Content

Vragen aan het College inzake sociale huurwoningenbestand Vestia

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake sociale huurwoningenbestand Vestia

 

Vraag 241 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Recentelijk is Westland opgeschrikt door het voornemen van Vestia om haar sociale huurwoningenbestand in Westland af te bouwen. Dit is onwenselijk en onze fractie vindt nogmaals dat de gemeente Westland hier moet inspringen. Eerder heeft Westland Verstandig sterk gepleit voor de komst van een nieuw woningbedrijf Westland. Het voordeel daarvan is dat de gemeente dan zelf invulling kan geven aan één van haar kerntaken, te weten het zorgen dat inwoners van Westland passende woonruimte krijgen. Uiteraard doen de andere woningcorporaties het prima, maar toch zien we vaak dat de gemeente onvoldoende sturing heeft op de kerntaak van die corporaties, namelijk het verzorgen van passende woningen voor degenen die daar behoefte aan hebben. Wachtlijsten en gefrustreerde Westlanders die geen woning kunnen krijgen is het gevolg. Directe aansturing van de gemeente is daarom wenselijk.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Welk geldbedrag is gemoeid met het eventueel overnemen van de woningvoorraad van Vestia, zodat het sociale karakter daarvan gewaarborgd kan blijven voor de toekomst?
  • Hoeveel geld- of andere garanties en tot welk bedrag zijn nu afgegeven aan Vestia door de gemeente ten behoeve van haar activiteiten?
  • Gesteld dat de gemeente zou overgaan tot het overnemen van de woningvoorraad, kan het College dan aangeven wat dat dan betekent voor de begroting/jaarrekening van de gemeente Westland?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top