skip to Main Content

Vragen aan College inzake stoep Stokdijkkade

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

3 juni 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake stoep Stokdijkkade

 

Vraag 1047 2018-2022

 

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt andermaal benaderd over een alom in Westland bestaand probleem. Het betreft inwoners die geregeld vanaf hun woning richting de apotheek moeten aan de Stokdijkkade. De stoep aan de zijde van Arcade is echter dermate belabberd, dat met een rolstoel dit een hele opgave is. De stoep hangt deels scheef, soms moet de stoep verlaten worden en dan moet over de openbare weg gereden worden omdat de stoepen niet op elkaar aansluiten bij de Sint Martinusstraat bijvoorbeeld, terwijl het onderhoud van de stoepen erbarmelijk is.

Hier zou toch op korte termijn iets aan moeten gebeuren, omdat ook onze inwoners met een beperking zich op een veilige wijze moeten kunnen verplaatsen.

Dit leidt tot de navolgende vraag:

  • Is het College bereid om vorenstaande situatie te bezien en direct aanpassingen te doen aan de stoep, zodat dit ook voor mensen met een beperking toegankelijk is?

Eventueel kunnen de adressen van de mensen die de klacht geuit hebben, aan het College worden doorgegeven.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

 

Back To Top