skip to Main Content

Vragen aan College inzake suggesties voor verbetering van het openbaar vervoer in Westland

16 februari 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake suggesties voor verbetering van het openbaar vervoer in Westland

 

Vraag 182 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie komen suggesties binnen voor verbetering van het openbaar vervoer in Westland. Ook recent hebben wij bij een raadsinformatieavond daarover gebrainstormd.

Een van de vele suggesties is: het realiseren van een rechtstreekse bus tussen de Verdilaan en Hoek van Holland vice versa en dan kan daar de metro genomen worden naar Schiedam / Rotterdam en op die manier kunnen ook Delft en Den Haag snel en op zeker bereikt worden. Het is natuurlijk curieus dat een dergelijke busverbinding er nog niet is.

De vraag is dan ook:

  • Is het College bereid om op heel korte termijn een rechtstreekse busverbinding te verzorgen tussen de Verdilaan en Hoek van Holland?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Back To Top