skip to Main Content

Vragen aan College inzake tijdelijk alternatief voor woningbouw in Westmade Noord

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

8 juli 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake tijdelijk alternatief voor woningbouw in Westmade Noord

 

Vraag 012 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Destijds heeft onze fractie al gewaarschuwd voor de stikstofproblematiek bij de vaststelling van het bestemmingsplan waarbij 500 woningen in Westmade Noord gepland werden. Het toenmalige College vond het allemaal geen enkel punt en beschikte over externe rapporten waaruit bleek dat de stikstofproblematiek niet speelde. Nu blijkt dat volgens de Raad van State wel een punt en moet aangetoond worden dat de bouw van 500 woningen niet tot meer verzuurde stikstofneerslag in duinnatuurgebied Solleveld en Kapittelduinen leidt.

Het gaat over het plangebied gelegen tussen de Haagweg, de Orberlaan en de Plaats Langeveld.

Westland Verstandig wil, zo nodig tijdelijk, modulaire woningen voor starters / spoedzoekers en mogelijk ook alle andere doelgroepen realiseren op locaties waar de definitieve invulling nog voorlopig niet kan plaatsvinden. Door de uitspraak van de Raad van State lijkt in ieder geval de bouw van woningen nog ver weg.

Daadwerkelijke bebouwing zal gezien de uitspraak van de Raad van State dus nog wel geruime tijd –vele jaren- op zich laten wachten. Dit heeft naast financiële consequenties ook het gevolg dat de gronden leeg blijven liggen, hetgeen vreemd is gezien de problematiek zoals we die in Westland ervaren met betrekking tot starters- en flexwoningen, tijdelijke woningen voor spoedzoekers en mogelijk zelfs tijdelijke woningen voor statushouders.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is de uitspraak van de Raad van State voor het College aanleiding om vooralsnog, net zoals de tijdelijke woningen bestemd voor Oekraïners, ook te gaan bezien hoe op korte termijn invulling gegeven kan worden aan deze op dit moment grotendeels leegliggende percelen?
  • Ziet het College kans om op deze percelen tijdelijke modulaire woningen te realiseren die na het verstrijken van de termijn wellicht weer ergens anders kunnen worden ingezet?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top