skip to Main Content

Vragen aan College inzake toestaan huisvesting van arbeidsmigranten op de bedrijven

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

8 mei 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake toestaan huisvesting van arbeidsmigranten op de bedrijven

Vraag 081 2022-2026

Edelachtbaar College,

Nog steeds krijgt onze fractie meldingen binnen over de weigerachtige houding door College en organisatie voor het toestaan van huisvesting van arbeidsmigranten op de bedrijven. Dit ondanks het gewijzigde beleid en de wens van de meerderheid van de Raad om op deze wijze een deel van het huisvestingsprobleem op te lossen.

Recent zijn weer een aantal pogingen gestrand. Een bedrijf dat in Hoek van Holland wel medewerking kreeg, stuitte in Westland op een muur van onwil. Dit gaat niet langer meer zo. Meerdere malen kaartte onze fractie dit dilemma aan. maar er komt geen schot in de voortgang.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wil het College afgeven een totaal overzicht van aanvragen en de reden van het bericht dat geen medewerking gegeven worden?
  • Is het College bereid per direct een andere insteek te nemen en alsnog uitvoering te geven aan het veranderde beleid?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top